„Twelve significant photographs in any one year is a good crop.” „Dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon.” – Ansel Adams (1902–84) 

Facebook Twitter Gplus Flickr Pinterest LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

..."photography has no rules. It is not a sport. It is the result which counts, no matter how it is achieved"...

..."fotografia nie ma zasad. To nie sport. Ważny jest efekt, a nie sposób, w jaki został osiągnięty"...

Bill Brandt (1904-1983)

Most na Odrze w Nowej Soli
Odra_zima_2014_prev

Drew­niany, wie­lo­przę­słowy most z rucho­mym zwo­dzo­nym przę­słem wybu­do­wano przy dro­dze do Sta­rej Wsi. Prze­jazd przez most był płatny. Opłatę mostową pobie­rał spe­cjal­nie zatrud­niony pra­cow­nik, który obsłu­gi­wał także ruchomą część mostu. Kon­struk­cja słu­żyła mia­stu do początku lat 30. XX w., kiedy zastą­piono ją mostem sta­lo­wym. Uro­czy­ste otwar­cie nowego mostu miało miej­sce w grud­niu 1932 r. Prze­trwał do lutego 1945 r.

Hornstein
Hornstein

Horn­stein jest wznie­sie­niem powy­żej miej­sco­wo­ści Lug. Poni­żej szczytu znaj­duje się punkt wido­kowy z wido­kiem na miej­sco­wość i skałę na któ­rej umiesz­czono krzyż.

Focus stacking
Focus-stacking_01

Focus stac­king jest tech­niką pole­ga­jącą na łącze­niu w jedno zdję­cie kilku a nawet kil­ku­na­stu zdjęć z któ­rych każde ma punkt ostro­ści usta­wiony w innym miej­scu. Pozwala to uzy­skać bar­dzo dużą głę­bie ostro­ści nie­osią­galną dla optyki.

Rehberg
Rehberg_sunset_prev

Reh­berg — w Nadrenii-Palatynacie (575,8 m. n.p.m.) jest dru­gim co do wiel­ko­ści szczy­tem gór Was­gau w połu­dnio­wej czę­ści Lasu Palatynackiego..W czę­ści nie­miec­kiej jest to naj­wyż­sze wznie­sie­nie. Będąc czę­ścią rezer­watu bios­fery “Pfälzerwald-Vosges du Nord” pod­lega szcze­gól­nej ochronie.


 • Usługi poligraficzne, projektowanie i wydruk ulotek, banerów, wizytówek.
 • Szparowanie zdjęć. Wektoryzacja.
 • Obróbka zdjęć, poprawa jakości, zmiana tła, zmiana kolorów.
 • Zdjęcia na potrzeby www, aukcji internetowych itp.
 • Panoramy sferyczne, wirtualne spacery.
 • Fotografia krajobrazowa i architektoniczna.


Zobacz więcej...

Kontakt:

  +48 600367974
  +49 171 3136146
 GG 7621183

Software and Hardware:

photoshop
illustrator
Machinery
sns-hdr
ptgui
pano2vr
canon
samyang
nodal_ninja
lightcraft
marumi
cullmann
tamrac
4f
locus_pro
garmin

Tagi:

Panoramio:

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
 • Szpital pw. św. Doroty

  Pinned: 3 Sep 2013
 • Zespół szpitala p.w. św. Doroty w Żaganiu - Ołtarz

  Pinned: 3 Sep 2013
 • Kaplica usy­tu­owana jest w daw­nym kom­plek­sie szpi­tal­nym św. Doroty. Wybu­do­wana w latach 1851–1859 według pro­jektu archi­tekta Leonarda Dorst von Schat­zberga. Wnę­trze kaplicy wzbo­gaca ołtarz skrzy­dłowy z końca XV wieku, dzieło powstałe w warsz­ta­cie Mistrza Ołta­rza z Gościeszowic.

  Pinned: 2 Sep 2013
 • Profesjonalne czyszczenie on Photography by Tomek Żuk http://www.tomekzuk.com/wp-content/gallery/graphic_design/fb.jpg

  Pinned: 19 Aug 2013
 • Obraz tła na Facebook on Photography by Tomek Żuk http://www.tomekzuk.com/wp-content/gallery/graphic_design/fb_0.jpg

  Pinned: 17 Aug 2013
 • Büttelfels

  Pinned: 24 Jun 2013
 • Lämmerfelsen, Felsenland

  Pinned: 24 Jun 2013
 • Lämmerfelsen

  Pinned: 24 Jun 2013
 • Żabi Dwór, Radwanów, lubuskie, Polska

  Pinned: 10 Jun 2013
 • DL 105x210 mm on Photography by Tomek Żuk http://www.tomekzuk.com/graphic_design/

  Pinned: 28 May 2013