„Twelve significant photographs in any one year is a good crop.” „Dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon.” – Ansel Adams (1902–84) 

Facebook Twitter Gplus Flickr Pinterest LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

..."photography has no rules. It is not a sport. It is the result which counts, no matter how it is achieved"...

..."fotografia nie ma zasad. To nie sport. Ważny jest efekt, a nie sposób, w jaki został osiągnięty"...

Bill Brandt (1904-1983)

Pałac Bielice
pałac_bielice

Dwór w Bie­li­cach wzmian­ko­wany jest w końcu XVIII w. Budowę obec­nego obiektu roz­po­częto w 1865 r. z ini­cja­tywy ówcze­snych wła­ści­cieli rodziny von Rose­negk. Budowę pałacu zakoń­czono w 1867 r. Obok pałacu powstał park kra­jo­bra­zowy zało­żony przez ogrod­nika Scholza z Żar.

Most na Odrze w Nowej Soli
Odra_zima_2014_prev

Drew­niany, wie­lo­przę­słowy most z rucho­mym zwo­dzo­nym przę­słem wybu­do­wano przy dro­dze do Sta­rej Wsi. Prze­jazd przez most był płatny. Opłatę mostową pobie­rał spe­cjal­nie zatrud­niony pra­cow­nik, który obsłu­gi­wał także ruchomą część mostu. Kon­struk­cja słu­żyła mia­stu do początku lat 30. XX w., kiedy zastą­piono ją mostem sta­lo­wym. Uro­czy­ste otwar­cie nowego mostu miało miej­sce w grud­niu 1932 r. Prze­trwał do lutego 1945 r.

Hornstein
Hornstein

Horn­stein jest wznie­sie­niem powy­żej miej­sco­wo­ści Lug. Poni­żej szczytu znaj­duje się punkt wido­kowy z wido­kiem na miej­sco­wość i skałę na któ­rej umiesz­czono krzyż.

Wegelnburg
wegelnburg

Jedno z takich magicz­nych miejsc, do któ­rych czę­sto się wraca. Jeżeli nie fizycz­nie to cho­ciaż prze­glą­da­jąc zdję­cia.
Ruina zamku Wegeln­burg na gra­nicy niemiecko-francuskiej.


 • Usługi poligraficzne, projektowanie i wydruk ulotek, banerów, wizytówek.
 • Szparowanie zdjęć. Wektoryzacja.
 • Obróbka zdjęć, poprawa jakości, zmiana tła, zmiana kolorów.
 • Zdjęcia na potrzeby www, aukcji internetowych itp.
 • Panoramy sferyczne, wirtualne spacery.
 • Fotografia krajobrazowa i architektoniczna.


Zobacz więcej...

Kontakt:

  +48 600367974
  +49 171 3136146
 GG 7621183

Software and Hardware:

photoshop
illustrator
Machinery
sns-hdr
ptgui
pano2vr
canon
samyang
nodal_ninja
lightcraft
marumi
cullmann
tamrac
4f
locus_pro
garmin

Tagi:

Panoramio:

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
 • The mouth of the forest. by Tomek Zuk

  Pinned: 22 Nov 2014
 • Kupiłeś akcje do Photoshopa (np. Florabella) i nie uruchamiają się w polskiej wersji? Oferuję spolszczenie akcji Photoshop tak żeby można je było uruchomić.

  Pinned: 16 Nov 2014
 • Avenue by Tomek Zuk

  Pinned: 16 Nov 2014
 • Church ruins by Tomek Zuk

  Pinned: 9 Nov 2014
 • The Sky from my Dreams... by Tomek Zuk

  Pinned: 8 Nov 2014
 • Orenfelsen (Pfalz, Germany) by Tomek Zuk

  Pinned: 8 Nov 2014
 • Schlüsselfels near Busenberg (Pfalz, Germany) by Tomek Zuk

  Pinned: 7 Nov 2014
 • "Windows" near Glogau (Poland) by Tomek Zuk

  Pinned: 5 Nov 2014