„Twelve significant photographs in any one year is a good crop.” „Dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon.” – Ansel Adams (1902–84) 

Facebook Twitter Gplus Flickr Pinterest LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

..."photography has no rules. It is not a sport. It is the result which counts, no matter how it is achieved"...

..."fotografia nie ma zasad. To nie sport. Ważny jest efekt, a nie sposób, w jaki został osiągnięty"...

Bill Brandt (1904-1983)

Spolszczenie akcji Photoshop tutorial
spolszczenie akcji photoshop tutorial

Dzi­siaj też nie­ty­powo. Tro­chę teo­rii dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych. Zawsze dener­wo­wały mnie nie dzia­ła­jące skrypty akcji w Pho­to­sho­pie, które się wywa­lały gdy napi­sany po angiel­sku plik potrze­bo­wał np war­stwy “Layer” a Pho­to­shop stwo­rzył war­stwę “War­stwa”. Poszu­ka­łem i wiem już jak spo­lsz­czać pliki skryp­tów akcji.

Symulator fotografowania
Zrzut-ekranu-2014-03-14-10

Dzi­siaj tro­chę nie­ty­powo. Prze­glą­da­jąc inter­net zna­la­złem symu­la­tor foto­gra­fo­wa­nia, mała apli­ka­cję pozwa­la­jącą lepiej zro­zu­mieć pro­ces foto­gra­fo­wa­nia i zależ­no­ści mię­dzy cza­sem, prze­słoną, czu­ło­ścią i dostęp­nym światłem.

Schänzelturm
_MG_2736_7

Schän­zel­turm jest zbu­do­waną w 1874 roku wysoką na 13 m wieżą wido­kową na wznie­sie­niu Ste­iger­kopf w pobliżu Eden­ko­ben w Nadrenii-Palatynacie w powie­cie Südli­che Wein­straße i jest naj­wy­żej poło­żo­nym punk­tem wido­ko­wym w górach Lasu Palatynackiego.

Mauzoleum w Biechowie
_MG_2563_4-Panorama

W sąsiedz­twie nie­ist­nie­ją­cych już zabu­do­wań do któ­rych pro­wa­dzi jesz­cze zacho­wany most usy­tu­owane jest mau­zo­leum gro­bowe rodziny Hof­f­me­ister. August Hof­f­me­ister to wła­ści­ciel przed­wo­jen­nej fabryki pie­ców, pły­tek wykła­dzi­no­wych, ścien­nych i pod­ło­go­wych oraz mate­ria­łów budowlanych.


 • Usługi poligraficzne, projektowanie i wydruk ulotek, banerów, wizytówek.
 • Szparowanie zdjęć. Wektoryzacja.
 • Obróbka zdjęć, poprawa jakości, zmiana tła, zmiana kolorów.
 • Zdjęcia na potrzeby www, aukcji internetowych itp.
 • Panoramy sferyczne, wirtualne spacery.
 • Fotografia krajobrazowa i architektoniczna.


Zobacz więcej...

Kontakt:

  +48 600367974
  +49 171 3136146
 GG 7621183

Software and Hardware:

photoshop
illustrator
Machinery
sns-hdr
ptgui
pano2vr
canon
samyang
nodal_ninja
lightcraft
marumi
cullmann
tamrac

Tagi:

Panoramio:

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Facebook

Twitter

Google Plus


 • 21 Mar 2014

 • 9 Mar 2014+6

 • 14 Jan 2014+1

 • 1 Jan 2014+1

 • 29 Dec 2013+6

 • 15 Dec 2013+4

 • 10 Nov 2013+1

 • 4 Nov 2013

 • 3 Nov 2013+1

 • 2 Nov 2013+1

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
 • Szpital pw. św. Doroty

  Pinned: 3 Sep 2013
 • Zespół szpitala p.w. św. Doroty w Żaganiu - Ołtarz

  Pinned: 3 Sep 2013
 • Kaplica usy­tu­owana jest w daw­nym kom­plek­sie szpi­tal­nym św. Doroty. Wybu­do­wana w latach 1851–1859 według pro­jektu archi­tekta Leonarda Dorst von Schat­zberga. Wnę­trze kaplicy wzbo­gaca ołtarz skrzy­dłowy z końca XV wieku, dzieło powstałe w warsz­ta­cie Mistrza Ołta­rza z Gościeszowic.

  Pinned: 2 Sep 2013
 • Profesjonalne czyszczenie on Photography by Tomek Żuk http://www.tomekzuk.com/wp-content/gallery/graphic_design/fb.jpg

  Pinned: 19 Aug 2013
 • Obraz tła na Facebook on Photography by Tomek Żuk http://www.tomekzuk.com/wp-content/gallery/graphic_design/fb_0.jpg

  Pinned: 17 Aug 2013
 • Büttelfels

  Pinned: 24 Jun 2013
 • Lämmerfelsen, Felsenland

  Pinned: 24 Jun 2013
 • Lämmerfelsen

  Pinned: 24 Jun 2013
 • Żabi Dwór, Radwanów, lubuskie, Polska

  Pinned: 10 Jun 2013
 • DL 105x210 mm on Photography by Tomek Żuk http://www.tomekzuk.com/graphic_design/

  Pinned: 28 May 2013