Bill Brandt (1904-1983) - ..."photography has no rules. It is not a sport. It is the result which counts, no matter how it is achieved"...
..."fotografia nie ma zasad. To nie sport. Ważny jest efekt, a nie sposób, w jaki został osiągnięty"...
photo

Tomek Żuk

Pozycja: Fotograf
Rekomendowany Fotograf Google, specjalista ds. pozycjonowania lokalnego na Mapach Google, Lokalny Przewodnik Google na poziomie 8.
Fotografuje od 1998 roku. Fotografią sferyczną zajął się już w 2006 r.
Ciągle rozwija swoją wiedzę na temat fotografii i stara się stosować jak najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie.

Profesjonalizm

Słu­cham swo­ich klien­tów, dla­te­go ich ocze­ki­wa­nia i wyma­ga­nia są dla mnie spra­wą prio­ry­te­to­wą.

Doświadczenie

Wie­le lat pra­cy poma­ga dosto­so­wy­wać pro­jek­ty do każ­dej reali­za­cji.

Wiedza i umiejętności

To dzię­ki nim jestem ela­stycz­ny w przy­pad­ku bar­dziej wyma­ga­ją­cych zle­ceń.

Posia­da­ny prze­ze mnie cer­ty­fi­kat Stre­et View Tru­sted wyda­wa­ny przez Google,  świad­czy o przy­na­leż­no­ści do wąskie­go gro­na spe­cja­li­stów  two­rzą­cych wir­tu­al­ne spa­ce­ry.
Odpo­wied­nie zaple­cze oraz nie­zbęd­ne szko­le­nia gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szą jakość wyko­ny­wa­nych prze­ze mnie usług.

Sprzęt i oprogramowanie

Ładowanie…

Serwis

Zobacz co mogę dla Ciebie zrobić.

Moje ostatnie posty

Ładowanie…

Popracujmy razem

Jeśli chcesz podjąć ze mną współpracę, wyślij do mnie wiadomość.

Zeskanuj poniższy QR-code za pomocą smartfonu chcąc dodać mnie do swojej książki adresowej: